การจัดลำดับคุณภาพ Lead ของ Verifigator

นอกเหนือจากการตรวจสอบและวิเคราะห์ Lead แล้ว Verifigator ยังสนับสนุนการประเมินคุณภาพของ Lead เหล่านั้นอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น การประสบปัญหาการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้เข้าชม website ของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะมีวิธีป้องกันปัญหา เช่น ระบบป้องกันการสะกดคำผิด คุณก็ยังคงได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกลับมาในที่สุด

และวิเคราะห์คุณภาพของ Lead ที่ถูกป้อนเข้าไปบน website ของคุณ โดยค่าคะแนนเริ่มต้นจาก 0 – 10 ซึ่งคะแนนที่ 10 คือคะแนนที่สูงสุด หมายความว่า lead นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม โดย Verifigator สามารถทำได้กับ Lead ทั้ง 2 ประเภท

1. การจัดลำดับคุณภาพ Lead ที่เป็นอีเมลขององค์กรหรือธุรกิจ :

ตัวอย่างของ lead ประเภทนี้ เช่น info@microsoft.com sales@ibm.com เป็นต้น

คะแนนความหมายคำอธิบายตัวอย่าง
10 คุณภาพดีมาก Lead มีชื่อและนามสกุลครบ เป็นชื่อที่มีอยู่โดยทั่วไป Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email John Smith,info@verifigator.com
9   Lead มีชื่อและนามสกุลครบ Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email Jon Smithonius,info@verifigator.com
8 คุณภาพดี อีเมลของแผนกหรือบริษัท Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email Accounting services, accounting@verifigator.com
7   อีเมลของแผนกหรือบริษัท ไม่ใช่ free email Accounting services, accounting@verifigator.com
6 คุณภาพปรกติ Lead ที่ไม่มีชื่อ Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email info@microsoft.com
5   Lead ที่ไม่มีชื่อ info@gmail.com
4 คุณภาพต่ำ Lead ที่ไม่มีชื่อและ Domain เป็นที่น่าสงสัย หรือ keyword ของ lead น่าสงสัย John Smith,noreply@microsoft.com
3   Lead ที่ไม่มีชื่อและ Domain เป็นที่น่าสงสัย หรือ keyword ของ lead น่าสงสัย John Nospam ,noreply@microsoft.com
2   Lead ที่ไม่มีชื่อและ Domain เป็นที่น่าสงสัย หรือ keyword ของ lead น่าสงสัย noreply@micorosft.com
1   Lead ที่ไม่มีชื่อและ Domain เป็นที่น่าสงสัย หรือ keyword ของ lead น่าสงสัย No Spam,spam@microsoft.com
0 ไม่มีคุณภาพ อีเมลไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะ Domain หรือข้อมูลชื่อของอีเมล์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือผิดทั้งหมด notreal@domain.invalid, or user@@domain@com

การจัดลำดับคุณภาพของ Lead ที่เป็นอีเมลส่วนบุคคล

ตัวอย่างของ lead ประเภทนี้ เช่น john.smith@microsoft.com and john.smith1@gmail.com

คะแนนความหมายคำอธิบายตัวอย่าง
10 คุณภาพดีมาก Lead มีชื่อและนามสกุลครบ เป็นชื่อที่มีอยู่โดยทั่วไป Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email John Smith,info@verifigator.com
9   Lead มีชื่อและนามสกุลครบ Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email Jon Smithonius,info@verifigator.com
8 คุณภาพดี Lead มีชื่อและนามสกุลครบ ชื่อบนที่อยู่อีเมลและชื่อ Lead เป็นชื่อเดียวกัน ชื่อเป็นเอกลักษณ์ โดเมนเป็นที่รู้จักและไม่ใช่ free email Accounting services, accounting@verifigator.com
7   Lead มีชื่อและนามสกุลครบ ชื่อบนที่อยู่อีเมลและชื่อ Lead เป็นชื่อเดียวกัน ชื่อเป็นเอกลักษณ์ เป็น free email Accounting services, accounting@verifigator.com
6 คุณภาพปรกติ Lead ที่ไม่มีชื่อ Domain ถูกต้อง และไม่ใช่ free email info@microsoft.com
5   Lead ที่มีชื่อไม่สมบูรณ์ มีบางส่วน ชื่อและโดเมนไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ใช้ชื่อทั่วไป เป็น free email info@gmail.com
4 คุณภาพต่ำ Lead ที่มีชื่อน่าสงสัยหรือไม่มีชื่อ ไม่ลบ red flags ชื่ออีเมลถูกหลักไวยากรณ์ โดเมนเป็นที่รู้จัก ไม่ใช่ free email John Smith,noreply@microsoft.com
3   Lead ที่มีชื่อน่าสงสัยหรือไม่มีชื่อ ชื่ออีเมลผิดหลักไวยากรณ์ อาจจะมีคำน่าสงสัย โดเมนต้องสงสัย John Nospam ,noreply@microsoft.com
2   ชื่ออีเมลผิดหลักไวยากรณ์และมีคำน่าสงสัย โดเมนต้องสงสัย noreply@micorosft.com
1   ชื่ออีเมลผิดหลักไวยากรณ์ โดเมนต้องห้าม No Spam,spam@microsoft.com
0 ไม่มีคุณภาพ อีเมลไม่ถูกต้อง  Domain name ใช้งานไม่ได้ หรือ ผิดหลักไวยากรณ์ทั้งหมด notreal@domain.invalid, or user@@domain@com