ศัพท์เทคนิค

ศัพท์เทคนิค ประกอบด้วยความหมายของคำศัพท์เชิงเทคนิคที่ถูกใช้ใน Verifigator

 

Abandoned Inbox – กล่องจดหมายที่ถูกทิ้งร้าง หรือบางครั้งถูกเรียกว่า dead inbox หรือ dead email address หมายถึง รายชื่ออีเมลที่มีผู้ใช้งานแต่กล่องจดหมาย inbox ถูกทิ้งไว้ ไม่มีการเปิดอ่านจากเจ้าของอีเมลเป็นเวลานาน ถ้าคุณยังนึกภาพไม่ออก สมมติว่าอีเมลนั้นมีการเปิดใช้งานอีเมลในยุคเริ่มต้น (Hotmail.com) และไม่ได้ใช้งานหลายปี นั่นแหละเราเรียกว่า “Abandoned Inbox”

Blacklisting – ในองค์กรต่อต้านการเป็น Spam ยังคงเก็บรวบรวมรายชื่อของนัก Spam ที่เป็นที่รู้จัก ดังนั้นการเพิ่มรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งไปยังรายชื่อของนัก Spam เราให้นิยามว่า Blacklisting โดยการเพิ่มรายชื่อนั้น สามารถเพิ่มได้ตั้งแต่ ชื่ออีเมลบุคคล หรือ รายชื่อโดเมน หรือแม้กระทั่งองค์กร ถ้าคุณติดแบล็คลิสต์ จะทำให้อีเมลของคุณที่จะเปิดใช้งานในอนาคตติดธงการเป็น Spam และอีเมลที่คุณส่งออกไปทั้งหมดจะไปยังแฟ้ม Spam แทนที่จะเป็นกล่องจดหมาย inbox ของผู้รับอีเมล เพราะฉะนั้นการส่งอีเมลไปยังแฟ้ม Spam หรือ Spamtraps เป็นสาเหตุหลักในการติด Blacklist 

Bulk email address – อีเมลที่ปรากฏอยู่ทั่วไปหรือ รายชื่ออีเมลทั้งหมดที่สามารถหาซื้อได้บนโลกออนไลน์ ในบางครั้งนักการตลาดทางอีเมล และผู้เป็น Spam จะซื้อรายชื่ออีเมลเหล่านี้นับล้านหรือพันล้านรายชื่อ ซึ่งมีคุณภาพต่ำมาก โดยธุรกิจถูกกฎหมายทั่วไปไม่ควรซื้อรายชื่ออีเมลเหล่านี้หรือ นำมาเป็นรายชื่ออีเมลเพื่อทำการตลาด Verifigator มีสำเนาของรายชื่ออีเมลเหล่านี้เกือบทั้งหมด ถ้ารายชื่ออีเมลของคุณประกอบด้วยอีเมลเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ จะทำให้คะแนนการวิเคราะห์คุณภาพอยู่ในระดับต่ำ

Disposable email Address – รายชื่ออีเมลที่มีการสร้างเพื่อใช้ครั้งเดียว หรือ DEA โดยปรกติอีเมลประเภทนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่องทางในการรับข่าวสารจากการเป็นสมาชิก เป็นการใช้เพียงชั่วคราวหรือใช้ครั้งเดียวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ใช้งานสร้างอีเมลประเภทนี้เพื่อเป็นการใช้แทนอีเมลหลัก ปิดบังอีเมลตัวจริง

Email address domain part – ส่วนของ domain คือ องค์ประกอบส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมล โดยอยู่ตำแหน่งหลังจากเครื่องหมาย @ ยกตัวอย่างเช่น ส่วนของ domain ในอีเมล johnsmith1@example.org  คือ example.org ของชื่ออีเมลดังกล่าว เป็นต้น ในส่วนของ domain ต้องเป็นชื่อที่มีอยู่จริงและสามารถรับข่าวสารจากผู้ส่งได้

Email address local part – ชื่อบนอีเมล คือ องค์ประกอบส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมล โดยอยู่ตำแหน่งก่อนเครื่องหมาย @ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อบนอีเมล ของ johnsmith1@example.org คือ johnsmith1 ของชื่ออีเมลดังกล่าว ชื่อบนอีเมลต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 ตัวอักษร และไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษหรือเครื่องหมายในชื่อบนอีเมล

Fake email address – รายชื่ออีเมลปลอม โดยชื่ออีเมลประเภทนี้มีการสะกดคำผิดหลักไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้งานไม่อยากให้ข้อมูลอีเมลจริง ยกตัวอย่างเช่น เราจะพิจารณาอีเมล fake@getlost.com ว่าเป็นอีเมลปลอมจากปัจจัย ความหมายของคำ (getlost แปลว่า หลงทาง) โดยใช้หลักการคิดเดียวกันกับการแยกแยะพื้นฐานของมนุษย์และตีความจากความหมายของคำ Verifigator จะทำการระบุทันทีว่ามีความเสี่ยงในการเป็นอีเมลปลอม

Free email account – รายชื่ออีเมลที่มาจากผู้ให้บริการฟรี เช่น Hotmail, Yahoo และ Gmail ซึ่ง Gmail คือผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถึงแม้ว่า อีเมลสร้างขึ้นเพื่อใช้ชั่วคราว (disposable email account) และอีเมลจากผู้ให้บริการฟรี (free email account) จะเหมือนกันตรงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งาน แต่อีเมลสร้างขึ้นเพื่อใช้ชั่วคราว สร้างขึ้นเพื่อใช้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่อีเมลจากผู้ให้บริการฟรี อาจมีระยะการใช้งานที่ยาวกว่า

List-based (or on-demand) email address validation – เมื่อคุณมีรายชื่ออีเมล ยกตัวอย่างเช่น จากผู้ติดตามเพื่อรับข่าวสาร หรือ จากฐานลูกค้า คุณสามารถใช้งาน Verifigator เพื่อตรวจสอบและแยกประเภท อีเมลที่ไม่มีผู้ใช้งาน แยกตามภูมิประเทศตามที่อยู่อีเมล คาดเดาการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสาร รวมไปถึงการแยกเพศ วิธีการนี้จะทำให้อีเมลที่ถูกส่งออกไปทั้งหมดเป็นอีเมลที่มีประสิทธิภาพและมีผู้ใช้งานจริง กระบวนการนี้ เรียกว่า “List-based (or on-demand) email address validation”

Real-time email address validation – หมายถึง กระบวนการประมวลผลทันทีระหว่างการตรวจสอบอีเมล ในระหว่างที่ผู้ใช้งานเริ่มต้นการใช้งาน และมีการอัพโหลดอีเมล Verifigator จะวิเคราะห์และแนะนำการแก้ไขคำผิดที่เกิขึ้น ณ ตอนนั้น เพื่อสร้างความถูกต้องให้กับการใส่ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของชื่อโดเมนอีเมลผิด ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดของคำผิดนั้นๆ ทันที เป็นต้น โดย Verifigator จะรองรับระบบการทำงานทั้ง 2 ระบบ คือ แบบประมวลผลทันที และประมวลผลอิงจากข้อมูลรายชื่ออีเมล

Role based email address หมายถึง อีเมลที่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ไม่ใช่อีเมลของตัวบุคคลรายชื่ออีเมลที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นที่นิยม เช่น info@, sales@, webmaster@ และอื่นๆ

SaaS – ซอฟต์แวร์การบริการ Verifigator จัดเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดซอฟต์แวร์การบริการ กล่าวคือ ลูกค้าของ Verifigator จ่ายค่าบริการเพื่อเข้าถึงการใช้งาน Verifigator เป็นรายเดือน ระบบมีการอัพเดทเพื่อความเสถียรและมีประสิทธิภาพ การบริการทั่วไปของซอฟต์แวร์การบริการ คือ จ่ายเงินครั้งเดียวเพื่อใช้งานตลอดไป แต่อาจมีการอัพเดททุกๆ เดือน ซึ่ง Verifigator จะมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ภายในอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื่องเซิฟเวอร์ และสามารถเข้าถึงจากหลายอุปกรณ์ได้

Spamming – หมายถึง การส่งอีเมลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ หรือทั้งผู้รับและผู้ส่งอีเมลไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน หรือจากผู้ที่ไม่ได้สมัครเป็นผู้ติดตาม

Verifigator ไม่ใช่การบริการสำหรับนัก Spam เราไม่ต้องการให้ธุรกิจของท่านเข้าไปมีส่วนในการถูกพิจารณาการเป็น Spam หรือ ผู้ส่ง Spam เราจะไม่ได้ต้องการช่วยนัก Spam ในการคัดกรอง ตรวจสอบอีเมลของพวกเขา เราสนับสนุนธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรายงานการเป็น Spam

Spamtrap – กับดักสแปม คือ กล่องรับข้อความอีเมลที่องค์กรต่อต้านการ Spam สร้างขึ้นเพื่อดักจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Spam กล่องรับข้อความอีเมลนี้ทำงานด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และถ้าคุณส่งอีเมลไปยังกล่องกับดักของ Spam จะส่งผลให้เว็ปไซต์ทั้งหมดของคุณติด blacklisted และกลายเป็นผู้ส่ง Spam กับดักสแปมถูกใช้เพื่อเปิดโปงผู้ส่งอีเมลที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์บางธุรกิจที่มีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกดึงข้อมูลอีเมล หรือการซื้อรายชื่ออีเมลจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม Verifigator จะตรวจสอบเพื่อคัดกรอง Spamtrap ออกจากรายชื่ออีเมลของคุณ